Cynllunio'ch Ffilmio

Os ydych ar gam cynllunio’r ffilmio, mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth hanfodol i chi am gysylltiadau lleol megis Gorsafoedd Heddlu lleol, Cymdeithasau Preswylwyr, Cynghorwyr Ward a grwpiau cymunedol, yn unol â’n Cod Ymarfer ar gyfer Gwneuthurwyr Ffilm.

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn pori trwy ein rhestri Digwyddiadau er mwyn cadarnhau nad oes unrhyw beth ar fin digwydd a fyddai’n gwrthdaro â’ch amserlen ffilmio.

Fodd bynnag, os nad ydych yn sicr, mae croeso i chi ffonio ein swyddfa; gwnawn ein gorau i chwilio am y wybodaeth i chi. Gallwch lawrlwytho’r llythyrau templed ar gyfer preswylwyr a busnesau yma.

cysylltiadau defnyddiol:

 

Parcio

Parcio yng Nghaerdydd

Parcio a theithio, meysydd parcio aml lawr, mannau parcio ar y stryd, mannau parcio i fysus

RHEOLI TRAFFIG

Er mwyn gallu ffilmio ar y briffordd, mae’n rhaid i gwmni cynhyrchu / gwneuthurwr ffilm gyflwyno Cynllun Rheoli Traffig sy’n cynnwys datganiad dull, asesiad risg a map o’r gwaith a gynigir, gan gynnwys lleoliadau’r gweithredwyr/arwyddion.

Bydd ein cydweithwyr yn Adran Briffyrdd Cyngor Caerdydd yn asesu a yw hyn yn ymarferol yn dibynnu ar y lleoliad a’r cynllun a gyflwynir. Yr ymgeiswyr sy’n gyfrifol am sicrhau bod y cwmnïau Rheoli Traffig wedi eu hachredu i’r safonau perthnasol. Gall Swyddfa Ffilm Caerdydd roi manylion cwmnïau Rheoli Traffig i chi os oes angen.